Wie zijn wij?

Waar staat Welsun voor?

Welsun is er voor alle burgers van Landgraaf. Wij bieden professionele hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe woon- en leefomgeving. Binnen Welsun werken betrokken professionals en vrijwilligers allemaal op basis van het motto: ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en de eigen kracht in de huidige participatiesamenleving te vergroten in goede samenwerking en samenhang met onze ketenpartners.

Bestuur en Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder van Welsun en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

Directeur-bestuurder:
– Dhr. drs. A.E.W. van Someren

Raad van Toezicht
– Dhr. R. K. Klaas (voorzitter)
– Dhr. J. Merks (lid)
– Dhr. M.J. Heerings (lid)
– Dhr. A. Dritty (lid)

Beloningsbeleid:
Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens. Zowel de bezoldiging van de Raad van Toezicht alsmede de bezoldiging van de directeur-bestuurder voldoen aan deze wet. Uit de memorie van toelichting van de WNT blijkt dat de wetgever met ‘topfunctionarissen’ de functionarissen bedoelt die belast zijn met de dagelijkse leiding van de hele organisatie. Uitgaande hiervan is de WNT dus van toepassing op onze directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning (onbezoldigd), maar ontvangen enkel een (bruto)onkostenvergoeding.

Feiten en cijfers

De naam:
De statutair vastgelegde naam van Welsun is ‘Stichting Welsun Landgraaf’.

Het RSIN of fiscaal nummer:
Het RSIN of fiscaal nummer van Welsun luidt: 007285139.

Kamer van Koophandel:
Het Kamer van Koophandel nummer luidt: 41073199.

ANBI:
Welsun staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder kunt u enkele verslagen downloaden, met daarin de meest recente feiten en cijfers.
Jaarverslag 2022
Samenvatting jaarverslag 2022
Infographic jaarverslag 2022
Staat van baten en lasten 2022


Privacy en klachten

Privacy
Welsun respecteert de privacy van haar cliënten. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De volledige privacyverklaring vindt u hier.
Soms is het nodig dat wij informatie delen met onze ketenpartners, zoals bijvoorbeeld een huisarts of gemeente. Dit zal nooit gebeuren zonder dat hiervoor expliciet toestemming is gegeven.

Klachten
Wij willen onze klanten altijd ten alle tevredenheid helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bespreek in dat geval je klacht met jouw contactpersoon van Welsun. Lukt dat niet, dan kun je je wenden tot de leidinggevende uitvoering. Wanneer dit ook niet tot de juiste oplossing heeft geleid, kun je een formele klacht indienen of een beroep doen op een klachtencommissie.