Welsun: Algemeen

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Met welzijn worden maatschappelijke problemen en vraagstukken opgelost die de gemeenschap veel geld kosten. Welzijn draagt bij aan de beheersing van collectieve uitgaven van bijvoorbeeld ouderenzorg, jeugdzorg, bijstand of justitie. Maar ook gaat het om het oplossen van problemen, zoals eenzaamheidsbestrijding, huiselijk geweld, schoolverzuim, hangjongeren of verloedering van buurten en wijken.

Het Welzijn Nieuwe Stijl dringt de vanzelfsprekendheid terug om voor elk individueel probleem een individuele oplossing te zoeken en/of voor elke oplossing naar de overheid te kijken. De verzorgingsstaat zoals we die jarenlang gekend hebben, is financieel onhoudbaar geworden. Dit komt onder meer door de vergrijzing. De economische crisis heeft de noodzaak om nieuwe oplossingen te zoeken urgenter gemaakt. Een bezuinigende hervorming van de verzorgingsstaat is een van de oplossingen. De Wmo is  een voorbeeld hiervan. Daarnaast is het landelijk beleid inzake de definitie van “echt hulp nodig hebben” smaller gemaakt, onder meer door de inkrimping van de AWBZ.

In Welzijn Nieuwe Stijl staan collectieve arrangementen, vroegtijdig en preventief ingrijpen en de eigen kracht van burgers en gemeenschappen voorop. Daarmee ontstaan kostenbesparingen.         

De visie van het Welzijn Nieuwe Stijl bestaat uit de volgende acht bakens:

1.Gericht op de vraag achter de vraag

2.Gebaseerd op de eigen kracht van de burger

3.Direct erop af

4.Formeel en informeel in optimale verhouding

5.Doordachte balans van collectief en individueel

6.Integraal werken

7.Niet vrijblijvend, maar resultaat gericht

8.Gebaseerd op ruimte voor de professional.  

Welsun is het resultaat van vele fusies en reorganisaties, die terugvoeren tot de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw (onder andere Stichting Centrum voor Welzijnswerk Nieuwenhagen). In 1992 heeft de fusie plaatsgevonden van de toenmalige Stichting Welzijnswerk Landgraaf met de Stichting Welzijnswerk Ouderen Landgraaf. De ‘nieuwe’ Stichting Welzijnswerk Landgraaf is op haar beurt in 2002 getransformeerd tot de huidige Stichting Welsun Landgraaf. 

In 2004 heeft Welsun een omvangrijke reorganisatie en kantelingsoperatie uitgevoerd. Deze waren noodzakelijk om de instelling rust en stabiliteit te brengen na jaren van turbulentie. Sinds de reorganisatie van 2004 zijn de kerntaken van Welsun:

-Algemeen Maatschappelijk Werk / Schuldhulpverlening / Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden / Wet integratie

- Buurt-opbouw-jongerenwerk 

- Ouderenwerk

- Vrijwilligerswerk.

De nieuwe aanpak en het beleid van Welsun richtten zich op resultaatverantwoording, ambitie, uitdagingen en nieuwe ideeën. Dit heeft ook zijn positieve uitwerking gekregen op de buitenwacht: de burger van Landgraaf, onze klanten en ketenpartners. Zij hebben de afgelopen jaren de kantelingsoperatie aan den lijve ondervonden. Welzijnsdiensten die vóór de reorganisatie onder beheer van Welsun vielen zijn op een andere manier en wijze vormgegeven. De welzijnsdiensten zijn niet verloren gegaan, maar in samenspraak met de gemeente efficiënter en effectiever opgepakt, al dan niet met ondersteuning van Welsun. Met name de gedragsverandering, gebaseerd op de Welsun-aanpak “voordoen, samendoen, zelfdoen” heeft geleid tot een mentaliteitsverandering bij de burger (meer nadruk op eigen initiatief en zelfredzaamheid). Daarnaast heeft de personele afslanking van de instelling geleid tot een aanpak waarbij vrijwilligers een belangrijke rol in het productieproces van de instelling hebben gekregen (zie Welsun: de uitvoering). Belangrijke veranderingen die momenteel kenmerkend zijn voor het Welzijn Nieuwe Stijl, waarvan Welsun als voorloper geldt.  

Visie en missie van Welsun

In de beleidsvisie van Welsun dienen de kerntaken en additionele taken c.q. activiteiten te passen in de visie en missie van Welsun, namelijk:

-Welsun is er voor alle burgers van Landgraaf, speciaal zij die zich in een achterstandspositie bevinden;

- Welsun maakt gebruik van verschillen tussen mensen, zowel in de organisatie als bij haar klanten, vanuit de overtuiging dat diversiteit kwaliteit toevoegt;

-Welsun biedt hulp, faciliteert, stimuleert, activeert en ondersteunt door middel van basisvoorzieningen, specifieke projecten en vernieuwende initiatieven;

-Welsun daagt uit tot samenwerking om zodoende de invloed van burgers daadwerkelijk invulling te geven en tot een goede afstemming te komen met 

andere instellingen;

- Welsun ziet haar medewerkers en vrijwilligers als meest belangrijke kapitaal  voor de uitvoering.

Kortom: Welsun draagt bij aan de sociale redzaamheid van mensen. Het biedt professionele hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving en heeft een visie en missie. Deze visie en missie wil de instelling realiseren door de kerntaken gedegen uit te voeren middels een efficiënte en effectieve dienstverlening (haalbaar en betaalbaar). De realiteit, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, zal daarbij niet uit het oog worden verloren. Ons uitgangspunt is daarbij: “voordoen, samendoen, zelfdoen“ (Welzijn Nieuwe Stijl).

Welsun en de transities

Als maatschappelijk ondernemer ziet Welsun de transities (participatie, jeugd en functiebegeleiding van AWBZ naar Wmo) die op de gemeenten afkomen als een grote uitdaging. Welsun wil graag een rol van betekenis (blijven) spelen om maatschappelijke problemen op te pakken en maatschappelijke doelen te realiseren. Uitdaging en kans van de Wmo en de gemeentelijke transities is, te laten zien dat de doelmatigheid en professionaliteit van welzijn niet minder, maar zelfs beter gewaarborgd kunnen worden met hulp van enerzijds het maatschappelijk middenveld en anderzijds de rol en professie van Welsun. De meerwaarde van zowel het maatschappelijk middenveld als Welsun is dat zij de sociale infrastructuren en netwerken kennen en een op menselijke maat gesneden aanpak kan bieden. Zorg voor het welzijn in de toekomst dient juist een uitdaging te zijn om door een andere zienswijze nieuwe perspectieven te verkrijgen. Want de vraag hoe we allen naar de werkelijkheid kijken is bepalend voor de problemen die we zien. 

Welke positie gekozen wordt is sterk afhankelijk van de beleidslijn die de gemeente kiest, de inhoudelijke keuzes die gemaakt dienen te worden en in welke mate er gebruik zal worden gemaakt van de (verworven) expertise van Welsun. 

Welsun is als welzijnsinstelling goed gepositioneerd in het Landgraafse. Daar is de afgelopen jaren door beroepskrachten en vrijwilligers van Welsun hard aan gewerkt. Beseft wordt dat stilstand, achteruitgang is. Hét sleutelwoord voor Welsun voor de komende jaren is integraliteit. (Door)ontwikkeling van inhoud en organisatie gaan hand in hand. Daarbij dient de doorontwikkeling van inhoud aan te haken aan de externe ontwikkelingen, te weten:

- de gemeentelijke transities en de Wmo-prestatievelden

-beleid van gemeente en ketenpartners

- het maatschappelijk middenveld. 

Welsun gaat verder met het versterken van de (eigen) kracht in de samenleving. Door enerzijds te knopen en te verbinden tussen klantgroepen, organisaties en maatschappelijk middenveld zodat er minder een beroep gedaan hoeft te worden op publieke voorzieningen. Anderzijds door vraagstukken te (vroeg)signaleren en als eerstelijnsinstelling op te pakken, zodat de druk op specialistische voorzieningen (de kosten) kleiner wordt. Dat doen we in samenspraak met de gemeente en ketenpartners, maar ook met vrijwilligers waarbij uitgegaan wordt van het principe: “voordoen, samendoen, zelfdoen” waarbij rekenschap wordt gehouden met 1 gezin, 1 plan, 1 budget en 1 regisseur. Welsun heeft in de loop der tijd haar organisatie hierop aangepast.